ΕΣΠΑ 2014-2020

1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ

Η αξιοποίηση και ανακαίνιση που θα γίνει αφορά το υφιστάμενο κτίριο Νέστορος Τσανακλή το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρίτου σε οικόπεδο 3.510,11 m2.

Το κτίριο είναι ένα επιβλητικό τριώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 376,65 00 m2 με απόλυτο άξονα συμμετρίας ο οποίος περνά από το μέσον της κύριας όψης του και έχει φέρουσες τοιχοποιίες από πλινθοδομή. 

Οι εργασίες που θα γίνουν για την αξιοποίηση και ανακαίνιση του κτιρίου είναι οι εξής:

- Ολοκλήρωση ενίσχυσης της φέρουσας υπερμπατικής πλινθοδομής με εκτοξευμένο σκυρόδεμα (gunite)
-Στη Νοτιοδυτική πτέρυγα του κτιρίου κατασκευάζεται ανελκυστήρας προσώπων, πατάρι, βοηθητικό κλιμακοστάσιο, χώροι υγιεινής, κουζίνα και αποθήκες.
-Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης-Αποξήλωση και αντικατάσταση των πατωμάτων-Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά.
-Συμπλήρωση ή μερική ή ολική αντικατάσταση των διακοσμητικών ταινιών με τραβηχτά επιχρίσματα-Πλήρης ανακατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο είναι οι εξής:

Καθαίρεση στεγάστρων, λίμνης, γέφυρας και υπαρχόντων λίθινων δαπέδων, ξύλινων στεγών κτισμάτων περιβάλλοντα χώρου ολόκληρων ή μερικών, σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων κτισμάτων περιβάλλοντα χώρου και περίφραξης και οποιοδήποτε κατασκευών περιβάλλοντα χώρου,νέες διαμορφώσεις αναγλύφου εδάφους, επιχώσεις, εκσκαφές μικροκατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος κ.λ.π. και διαμόρφωσης υπόγειου χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων υπογείου μηχανοστασίου λίμνης και υπόγειων διελεύσεων δικτύων,ανακαίνιση – ανακατασκευή υπάρχουσας περίφραξης κιγκλιδωμάτων και  κιγκλιδοθυρών,Δαπεδοστρώσεις με λιθώδη υλικά και διαμόρφωση υπαιθρίων εκθεσιακών χώρων,εξοπλισμός υπαίθριου χώρου (καθιστικά, φωτιστικά, κρήνες) καθώς και η προμήθεια του εξοπλισμού του κτιρίου