Κατάταξη σε πίνακα των δικαιούχων των θέσεων περιπτέρων οι οποίες θα παραχωρηθούν σε ειδικές κατηγορίες