Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου (στειρώσεις- εμβολιασμοί) για 1 έτος

Ο Δήμος Κομοτηνής, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (στειρώσεις – εμβολιασμοί – αποπαρασιτώσεις – περίθαλψη κλπ.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016)  και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016), προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 11-01-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή). Εκτιμώμενη αξία 19.820,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.576,80 € με Φ.Π.Α. 24 %).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά, βεβαίωση στην οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και άδεια εξάσκησης από το ΓΕΩΤΕΕ (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος).

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τηλ. 2531022810, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλ. 2531352448 & 498.

Συνημμένα: