Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου για 1 έτος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής »

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας 28.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.