Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για το έτος 2017

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των Εργασιών Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για το έτος 2017 εκτιμώμενης αξίας 89.143,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (71.980,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).