Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Καύσιμα (ξυλεία) έτους 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Καύσιμα (ξυλεία) έτους 2017»εκτιμώμενης αξίας 59.995,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14.398,80€),