Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων ή και Επικίνδυνων Κτισμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη δημόσια σύμβαση «Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων ή και Επικίνδυνων Κτισμάτων»,εκτιμώμενης αξίας 48.350,00€ άνευ του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/04/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.