Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Κομοτηνής έτους 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο  Κομοτηνής έτους 2017», εκτιμώμενης αξίας 42.240,00 € άνευ του Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 10.138,00€),