Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για 1 έτος

           Ο Δήμος Κομοτηνής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών « ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας » για χρονικό διάστημα 1 έτους από την υπογραφή των συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας 5.438,64 € και 8.068,84 € αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύναται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 06 / 02 / 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής, επί της Δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή.