Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης  450.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/04/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531352405.