Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Συντηρήσεις Φθορών Οδών & Πεζοδρομίων Πόλης Κομοτηνής 2017

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Συντηρήσεις Φθορών Οδών & Πεζοδρομίων Πόλης Κομοτηνής 2017», εκτιμώμενης αξίας 59.955,65 € άνευ του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/04/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.