Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών για το έτος 2017

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών  για το έτος 2017, εκτιμώμενης αξίας 19.995,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 4.798,80€). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/04/2017 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.