ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.651,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών….» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων…»

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 12/5/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 48/2017 (ΑΔΑΜ 17REQ006142986) συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο οικονομικός φορέας στην προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και  να έχει σε εφαρμογή το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ενώ παράλληλα να εφαρμόζει και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001-2004.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει για τα όργανα παιδικών χαρών τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176, και για τις επιφάνειες πτώσης τα πιστοποιητικά που πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176-1, ΕΛΟΤ EN 1177 , ΕΛΟΤ EN 71-3.

O οικονομικός φορέας θα πρέπει να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση  ότι θα προσκομίσει πριν την απόφαση ανάθεσης τα πιστοποιητικά για τα όργανα παιδικών χαρών τα οποία προτίθεται να κατασκευάσει και δεν έχει πιστοποιημένα κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών.

Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να συμπληρώσουν και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352420.