Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ& ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης για το 2017

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της Προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ& ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης για το 2017, εκτιμώμενης αξίας 114.691,70 € χωρίς το Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. ίσο με 27.526,01 €).