ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.895,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 30/3/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Με την κατάθεση της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να καταθέσουν και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει σε εφαρμογή σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 ενώ παράλληλα να εφαρμόζει και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001-2004

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια δύο (2) τύπων ξύλινων πάγκων (παγκάκια) σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κομοτηνής, με σκοπό την βελτίωση του εξοπλισμού των χώρων αυτών και την αισθητική τους αναβάθμιση καθώς και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352424.