Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων πλαστικών για το 2017

ΕΠΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων πλαστικών για το 2017»

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία και με τους ίδιους όρους της αρχικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων πλαστικών για το 2017», εκτιμώμενης αξίας 59.900,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14.376,00€),