ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.793,14 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 30/3/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Με την κατάθεση της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να καταθέσουν και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. Τα προς προμήθεια υδραυλικά είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών που είναι απαραίτητα για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Κομοτηνής

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 2531021008.