Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού  12.120,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (15.028,80 € με 24% Φ.Π.Α.)με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών….» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων…»

 Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 44/2017 (ΑΔΑΜ  17REQ006046069) συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.

Προσκαλούμε τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν την προσφορά τους  στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τους, προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής  (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή), το αργότερο μέχρι την 05-05-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να συμπληρώσουν και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.