«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017»

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017» προϋπολογισμού μελέτης  1.000.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531352424.