Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΚΕΠΠΑΚ -Δελτίο τύπου
                                                                                               ...
Αναρτήθηκε στις: 15-03-2017

Τελευταίες Προκηρύξεις

Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών για το έτος 2017
Αναρτήθηκε στις: 22-03-2017
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου...