Ανακοίνωση-Χορήγηση Αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου