Α. Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Συντονισμού και Καθημερινότητας, κ.Λεχούδης Κίμων

α.  αρμοδιότητες:

-  εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, β) Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, γ) Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και δ) Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και την έκδοση όλων των αποφάσεων, αδειών και πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχουν μεταβιβασθεί ή ανατεθεί κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή στη Γενική Γραμματέα του Δήμου ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-  εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας,

-  έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, (π.χ. βαθμολογική εξέλιξη, μισθολογική εξέλιξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας) καθώς και μεταβολές κατάστασης υπαλλήλου (πχ τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη)

-  εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

 -  λειτουργία των Κ.Ε.Π.,

-  συντονισμό των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας τους 

-  λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,

-  διαχείριση και εποπτεία της Γραμμής του Δημότη,

- μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες,

- παρακολούθηση την τήρηση και σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,

-  συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους καθ’ ύλη Αντιδημάρχους.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου. 

 

Β. Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Πολιτειάδης 

α.  αρμοδιότητες:

εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α)Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθήκης, β) Προμηθειών/Υλικών/Εξοπλισμού Υπηρεσιών, γ)Ταμείου και δ)Εσόδων και Περιουσίας. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

 • σύνταξη προϋπολογισμού, εκκαθάριση δαπανών, διαδικασίες διενέργειας προμηθειών του Δήμου,
 • εποπτεία και παρακολούθηση των εισηγήσεων που αφορούν τέλη ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα,
 • εποπτεία και παρακολούθηση που αφορούν τη δημοτική περιουσία,
 • παρακολούθηση της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων του τμήματος Λογιστηρίου καθώς και των πληρωμών που διενεργούνται από το τμήμα του Δημοτικού Ταμείου,
 • παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος,
 • να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρα 58 παρ.1 περιπτ.ε και 59 ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

Όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στο Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα β΄ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του τμήματος αλιευτικών και υδρογεωλογικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

 • εποπτεία σε θέματα του τμήματος Αγροτικής, κτηνοτροφικής ανάπτυξης,
 • εποπτεία σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης-καταπολέμησης της ανεργίας,
 • εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θεμάτων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε σχέση με το συγκεκριμένο τμήμα μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

α) έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,

β)έκδοση αδειών περιπτέρων καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα,

γ)έκδοση αδειών στάσιμων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες,

δ) την εποπτεία και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση,

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

β.  έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις που ανάγονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και επιπλέον την υπογραφή επιβολής προστίμων που αφορούν παραβάσεις των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄ άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και  για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των οργανικών μονάδων που ανήκουν στην υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Γ.  Αντιδήμαρχος Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού,  κ. Δημήτριος Καρασταύρου 

α.  αρμοδιότητες:

 • εποπτεία της υποστήριξης των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης του Δήμου,
 • διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηματοδότησης, για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
 • εποπτεία των διαδικασιών  συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης στατιστικών στοιχείων, μελετών και ερευνών αναπτυξιακού περιεχομένου,
 • εποπτεία των συστημάτων της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου, υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών,
 • ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου,
 •  εποπτεία για τη Διαχειριστική Επάρκεια που σχετίζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού,
 • αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υποβολής φακέλων υποψηφιότητας σε προγράμματα,
 • εποπτεία της  ενημέρωσης των οργάνων διοίκησης του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράµµατα  συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα, κλπ),
 • μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των    επί Μέρους λειτουργιών του Δήμου,
 •  συνεργασία µε Ο.Τ.Α της χώρας για θέματα σχεδιασμού έργων,
 •  μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης,
 • εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του,
 • μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του,
 • μεριμνά για θέματα σχεδιασμού και ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, οδοσήμανσης, και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών, καθώς και της παρακολούθησης και της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • θέματα ενδοδημοτικής αστικής συγκοινωνίας
 • είναι υπεύθυνος των Τεχνικών Έργων και εργασιών αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 •  εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας,
 • προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια σε ζητήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών των αρμοδίων διευθύνσεων του Δήμου, πλην αυτών που ρητά έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο   Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Πράσινου.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

β. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη της καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν τις υπηρεσίες τεχνικών, υποδομών και πολεοδομίας.  

Δ. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Ισμαήλ Λεβέντ  

α.  αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας: α) όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, β) των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων και της αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων , αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Ενδεικτικά ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν:

 • λειτουργία και ασφάλεια των υποδομών και εγκαταστάσεων  Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος , ΧΥΤΑ Κομοτηνής,
 • επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου,
 • ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας,
 •  δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου,
 •  προστασία της δημόσιας υγείας,
 •  απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
 • ευθύνη του Γραφείου  Κίνησης,
 • ευθύνη των θεμάτων Πολιτικής  Προστασίας,
 • ευθύνη των εν γένει συντηρήσεων του Τμήματος Υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων και εν γένει συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου,

β.- Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη της καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν το περιβάλλον.  

Ε.  Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων & Αλληλεγγύης,  κ. Ιωάννης Μουρτίδης 

α.  αρμοδιότητες:

 • εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Κοινωνικής Αρωγής και Υγείας, β) Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, γ)Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των Φύλων και δ)Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:
 • κοινωνική προστασία, πρόνοια και αλληλεγγύη (κέντρο σίτισης απόρων, ξενώνας φιλοξενίας απόρων, ξενώνας κακοποιημένων γυναικών),
 • εποπτεία εφαρμογής των αρμοδιοτήτων περί προνοιακών επιδομάτων και εν γένει των μεταφερόμενων στο Δήμο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σχετικών προνοιακών αρμοδιοτήτων,
 • εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δράσης αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου που εξυπηρετούν κοινωνικές δομές (ΔΕΚΕΠΑΚ, ΚΕΜΕΑ) τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εμπλέκονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,
 • Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις για την Νεολαία, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης και διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις  καθώς και την ανάπτυξη υποστήριξης δράσεων εθελοντισμού,
 •  διαχείριση  προγραμμάτων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

β. έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄ άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας.

ΣΤ. Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα & Οικισμών,  κ. Κιοσσέ Εριτζάν

- Αρμοδιότητες καθώς και έκδοση όλων των αποφάσεων, αδειών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με αυτές πλην όσων ρητά έχουν μεταβιβασθεί ή ανατεθεί κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας: 

 εποπτεία σε θέματα του τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής ανάπτυξης και του Τμήματος Αλιευτικών και Υδρογεωλογικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -

την ευθύνη των θεμάτων πρωτογενούς τομέα - την ευθύνη των Δασών, των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, -

τον γενικό συντονισμό των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,

- την παρακολούθηση και διαχείριση ειδικών θεμάτων που αφορούν τους οικισμούς του Δήμου.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του από κοινού με τους Διευθυντές στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.  

Ζ. Αντιδήμαρχος του τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, κ.Κυριαζής Ιωάννης

Αρμοδιότητες : Α)Η οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης όπως τις προβλέπει το άρθρο 17 παρ.δ’ του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και την έκδοση όλων των αποφάσεων, αδειών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με αυτές πλην όσων ρητά έχουν μεταβιβασθεί ή ανατεθεί κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή 10 προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: -

Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων, η εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τις υφιστάμενες δομές προσχολικής εκπαίδευσης και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους και η εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών -

Η εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών. - Η εποπτεία της κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων.

Η μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων έχοντας την εποπτεία και τον έλεγχο του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τα καθήκοντα αυτά (σχολικοί φύλακες, σχολικές καθαρίστριες). 

Η εποπτεία κάθε θέματος που σχετίζεται με τους σχολικούς τροχονόμους. 

Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Η εποπτεία της κατάρτισης του τοπικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8) σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. -

Η μέριμνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. - Η επίβλεψη και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κομοτηνής, που εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το οποίο οργανώνεται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου. -

Η εποπτεία της οργάνωσης, του προγραμματισμού και ο συντονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Η συνεργασία με Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Κοινωνικούς Φορείς κλπ. που ασχολούνται με το βιβλίο. 

Η διοργάνωση παρουσιάσεων βιβλίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων που προάγουν το έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Η εποπτεία της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία δύναται να υπαχθεί ο Δήμος και το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Η εισήγηση, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου, στα αρμόδια όργανα του Δήμου των θεμάτων αρμοδιοτήτων ως άνω και η ευθύνη της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων

Β) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των κάτωθι αναφερομένων λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας καθώς και την έκδοση όλων των αποφάσεων, αδειών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με αυτές πλην όσων ρητά έχουν μεταβιβασθεί ή ανατεθεί κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. Συγκεκριμένα:

 Την παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των λειτουργιών που συνδέονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας τόσο εντός του Δήμου όσο και στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου με τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.

 Τη διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των ζητημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Την εποπτεία του σχεδιασμού της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων του Δήμου.

 Η παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.

 Η μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου. 

Η μέριμνα για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.

 Η εποπτεία της ασφάλειας των δεδομένων και της βελτίωσης της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.

 Η επίβλεψη της εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).

 Ο σχεδιασμός σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ειδικών προγραμμάτων πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και τη μέριμνα για την πραγματοποίησή τους.

 Η μέριμνα για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: (α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης. Η εισήγηση, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου, στα αρμόδια όργανα του Δήμου των θεμάτων αρμοδιοτήτων ως άνω και η ευθύνη της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων.

Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την έκδοση όλων των αποφάσεων, αδειών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με αυτές πλην όσων ρητά έχουν μεταβιβασθεί ή ανατεθεί κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. -

Η. Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απασχόλησης κ. Ζωγράφου Πέτρος

Αρμοδιότητες που αφορούν την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως τις προβλέπει το άρθρο 14 παρ.δ’ του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και την έκδοση όλων των αποφάσεων, αδειών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με αυτές πλην όσων ρητά έχουν μεταβιβασθεί ή ανατεθεί κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δημοτικό σύμβουλο ή πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή προϊστάμενο ή άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

Η εποπτεία σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης-καταπολέμησης της ανεργίας,

Ο σχεδιασμός και η εισήγηση της εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή η συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου

Η εποπτεία και η μέριμνα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της προώθησης της ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

 Η εποπτεία της μέριμνας για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 Η εποπτεία της μέριμνας για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

 Η εποπτεία της τήρησης μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ). 

Ο σχεδιασμός και η εισήγηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, καθώς και η μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

 Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).

 Η μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.