Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 25.386 άτομα (38% επί του συνολικού πληθυσμού), ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε 41.533 άτομα (62% επί του συνολικού πληθυσμού).

assdasd

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων κατά την απογραφή του 2011 ανήλθε σε 4.755 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 19% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου.

 

      1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

Αναφορικά με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας που απασχολείται ο οικονομικός απασχολούμενος πληθυσμός όπως φαίνεται στο Γράφημα που ακολουθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό του απασχολούμενου πληθυσμού (71%) απασχολείται στον τριτογενή τομέα, το 15% στον δευτερογενή, το 14% στον πρωτογενή τομέα.

 

Κατανομή απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ίδια επεξεργασία

Από το παραπάνω συγκριτικό γράφημα επιβεβαιώνεται ότι ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας απασχόλησης στο Δήμο. Υπηρεσίες και εμπόριο αποτελούν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες. Ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας εμφανίζονται σχεδόν με τα ίδια ποσοστά κατανομής των απασχολούμενων. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται τα ποσοστά ανά τομέα απασχόλησης σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου Κομοτηνής.

 

Ποσοστά ανά τομέα απασχόλησης σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου Κομοτηνής, ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία

Εστιάζοντας στα στοιχεία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 14% απασχολείται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία ενώ σημαντικό ποσοστό (15%) απασχολείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης & άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης απασχολείται το 17%, Σημαντικό είναι και το ποσοστό των απασχολούμενων στην εκπαίδευση 11%, ενώ ένα 6% απασχολείται στον κλάδο των καταλυμάτων και της εστίασης με το ίδιο ποσοστό να απασχολείται σε δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του Οικονομικά Ενεργού πληθυσμού είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (34%) ενώ οι κάτοχοι τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης ανέρχονται σε ποσοστό 30%. Οι απόφοιτοι γυμνασίου αντίστοιχα ανέρχονται σε 12% ενώ το 24% περιλαμβάνει όσους δεν συγκαταλέγονται σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις.