Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες τμήματος Πρασίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε «Προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου» του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.781,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 20/02/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 11389/ΦΕΚ 185/Β΄/23-03-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Η προμήθεια αφορά μηχανήματα κατάλληλα για την κοπή κλαδιών, δένδρων και χόρτων  και τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη προμήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών και στο Τμήμα Πρασίνου (Τηλ. 2531022810) του Δήμου Κομοτηνής.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ