Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 25.386 άτομα (38% επί του συνολικού πληθυσμού), ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε 41.533 άτομα (62% επί του συνολικού πληθυσμού).

οικονομικά ενεργός και μη πληθυσμός
Κατανομή οικονομικά ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού, ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ίδια επεξεργασία

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων κατά την απογραφή του 2011 ανήλθε σε 4.755 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 19% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου.

  1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

Αναφορικά με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας που απασχολείται ο οικονομικός απασχολούμενος πληθυσμός όπως φαίνεται στο Γράφημα που ακολουθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό του απασχολούμενου πληθυσμού (71%) απασχολείται στον τριτογενή τομέα, το 15% στον δευτερογενή, το 14% στον πρωτογενή τομέα.

 

απασχολούμενοι
Κατανομή απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ίδια επεξεργασία

 

Από το παραπάνω συγκριτικό γράφημα επιβεβαιώνεται ότι ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας απασχόλησης στο Δήμο. Υπηρεσίες και εμπόριο αποτελούν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες. Ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας εμφανίζονται σχεδόν με τα ίδια ποσοστά κατανομής των απασχολούμενων. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται τα ποσοστά ανά τομέα απασχόλησης σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου Κομοτηνής.

ποσοστά αποσχόλησης
Ποσοστά ανά τομέα απασχόλησης σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου Κομοτηνής, ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία
 

Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο Κομοτηνής

2011

%

Κλάδοι οικονομικής Δραστηριότητας

Σύνολο

20.631

100%

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

2.879

14%

Κατασκευές

830

4%

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

3.180

15%

Μεταφορά και Αποθήκευση

491

2%

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος Και Υπηρεσιών Εστίασης

1.259

6%

Διοικητικές Και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

358

2%

Δημοσιά Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

3467

17%

Εκπαίδευση

2.172

11%

Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγειά και την Κοινωνική Μεριμνά

1291

6%

Λοιποί Κλάδοι

4.704

23%

Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο Κομοτηνής, ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία

 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του Οικονομικά Ενεργού πληθυσμού είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (34%) ενώ οι κάτοχοι τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης ανέρχονται σε ποσοστό 30%. Οι απόφοιτοι γυμνασίου αντίστοιχα ανέρχονται σε 12% ενώ το 24% περιλαμβάνει όσους δεν συγκαταλέγονται σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης

 

 

 

Σύνολο

25.386

100%

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισοτίμων σχολών

7.530

30%

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)

8.639

34%

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών

3.020

12%

Άλλη περίπτωση

6.197

24%