Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας εμποροπανηγύρεως της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΛ1ΩΛΟ-ΨΒ2 ΑΑ: 198 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του υπ' αριθ. πρωτ. 18337/27-07-2023 Πρακτικού Νο 4 περί ελέγχου της Αναπροσαρμοσμένης Οικονομικής Προσφοράς βάσει νέου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου του Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Εργασίες καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος» - ανάδειξη οριστικού αναδόχου».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΡ8ΗΩΛΟ-ΑΧΔ ΑΑ: 205 Ημερομηνία:
Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΜ2ΩΛΟ-ΓΓΨ ΑΑ: 196 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ64ΠΩΛΟ-ΑΛΧ ΑΑ: 204 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6321ΩΛΟ-ΕΜ4 ΑΑ: 206 Ημερομηνία:
Τροποποίηση/διόρθωση της υπ΄αριθ. 273/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και ΙΔΟΧ άλλων κλάδων για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΞΧΩΛΟ-7ΦΦ ΑΑ: 197 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της υπ' αριθμ. 56/2023 ΑΟΕ περί «Έγκρισης ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (1η φορά)».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 90ΛΘΩΛΟ-ΙΓΦ ΑΑ: 189 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο: «Δράση ESO4.11.γ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 4Β» για το έργο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ8ΩΩΛΟ-ΥΞΛ ΑΑ: 192 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ»».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9659ΩΛΟ-92Β ΑΑ: 195 Ημερομηνία:
Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δυο (2) τμημάτων δημοτικής οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 8,40 τ.μ. και 12,67 τ.μ. επί της οδού Φιλίππου στην Κομοτηνή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ1ΘΧΩΛΟ-ΒΨΞ ΑΑ: 193 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη των τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΕΞΩΛΟ-ΤΞΨ ΑΑ: 199 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 199/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού και εξουσιοδότησης υπαλλήλων για τη διαχείριση των τηρούμενων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΗΔΩΛΟ-Ι5Ι ΑΑ: 191 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 16900/10-07-2023 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκτέλεση υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών για το χρονικό διάστημα από 01/08/2023, ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δημοσίευσης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ σε μεταγενέστερο χρόνο έως 31/12/2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 605ΟΩΛΟ-ΡΚΑ ΑΑ: 194 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 44/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής περί τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΞΡΩΛΟ-6ΑΘ ΑΑ: 181 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: Συντήρηση βατότητας αγροτικών οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΙΘΩΛΟ-ΕΡ5 ΑΑ: 189 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη συμβιβασμού και κατάργησης δίκης μεταξύ της Ριζά Ναϊμέ και του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 167/2023 Α.Ο.Ε.).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΙΙΩΛΟ-5ΑΨ ΑΑ: 194 Ημερομηνία:
Καθορισμός τελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς θρησκευτικού χαρακτήρα ενόψει του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου της πόλεως Κομοτηνής (θρησκευτικό πανηγύρι) και της επετειακής αγοράς ενόψει εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (υπ΄αριθ. 173/2023 Α.Ο.Ε.).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΡ5ΩΛΟ-Ρ5Α ΑΑ: 176 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ2ΒΩΛΟ-9Ξ9 ΑΑ: 184 Ημερομηνία:
Παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 353/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 126/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης εισόδου-εξόδου στο ευρισκόμενο αγροτεμάχιο επί της Εθνικής οδού 2 Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης στην κτηματική περιοχή Κομοτηνής για τη λειτουργία της Υπεραγοράς Τροφίμων ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΟΒΩΛΟ-ΞΨΔ ΑΑ: 192 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη της υπ. αριθμ. 1.10/04-07-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής σχετικά με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης (οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, προσάρτημα) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚ4ΣΩΛΟ-8ΥΓ ΑΑ: 179 Ημερομηνία: