Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΜ2ΩΛΟ-ΓΓΨ ΑΑ: 196 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ64ΠΩΛΟ-ΑΛΧ ΑΑ: 204 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6321ΩΛΟ-ΕΜ4 ΑΑ: 206 Ημερομηνία:
Τροποποίηση/διόρθωση της υπ΄αριθ. 273/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και ΙΔΟΧ άλλων κλάδων για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΞΧΩΛΟ-7ΦΦ ΑΑ: 197 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (9η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΩΩΩΛΟ-6ΥΠ ΑΑ: 203 Ημερομηνία:
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας εμποροπανηγύρεως της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΛ1ΩΛΟ-ΨΒ2 ΑΑ: 198 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ»».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9659ΩΛΟ-92Β ΑΑ: 195 Ημερομηνία:
Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δυο (2) τμημάτων δημοτικής οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 8,40 τ.μ. και 12,67 τ.μ. επί της οδού Φιλίππου στην Κομοτηνή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ1ΘΧΩΛΟ-ΒΨΞ ΑΑ: 193 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη των τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΕΞΩΛΟ-ΤΞΨ ΑΑ: 199 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 199/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού και εξουσιοδότησης υπαλλήλων για τη διαχείριση των τηρούμενων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΗΔΩΛΟ-Ι5Ι ΑΑ: 191 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 16900/10-07-2023 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκτέλεση υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών για το χρονικό διάστημα από 01/08/2023, ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δημοσίευσης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ σε μεταγενέστερο χρόνο έως 31/12/2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 605ΟΩΛΟ-ΡΚΑ ΑΑ: 194 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της υπ' αριθμ. 56/2023 ΑΟΕ περί «Έγκρισης ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (1η φορά)».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 90ΛΘΩΛΟ-ΙΓΦ ΑΑ: 189 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο: «Δράση ESO4.11.γ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 4Β» για το έργο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ8ΩΩΛΟ-ΥΞΛ ΑΑ: 192 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη της υπ. αριθμ. 1.10/04-07-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής σχετικά με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης (οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, προσάρτημα) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚ4ΣΩΛΟ-8ΥΓ ΑΑ: 179 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διαγραφής χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη πεζοδρομίου και δημοτικά τέλη-δημοτικό φόρο και τέλη ακίνητης περιουσίας
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΦΙΩΛΟ-ΞΙΧ ΑΑ: 187 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής στο Αθλητικό Σωματείο με διακριτικό τίτλο ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΚΡΙΤΕΣ μέχρι 31/08/2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΗ0ΩΛΟ-1Μ1 ΑΑ: 173 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη για 5η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 55/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ε96ΩΛΟ-5ΥΙ ΑΑ: 182 Ημερομηνία:
Παραλλαγή δικτύου φωτισμού σε οικισμούς.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΘΠΩΛΟ-Δ87 ΑΑ: 190 Ημερομηνία:
΄Εγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023 για 8η φορά (υπ΄αριθ. 169/2023 ΑΟΕ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΚ7ΩΛΟ-ΑΝΜ ΑΑ: 177 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Καύσιμη Ύλη (ξυλεία) για τα έτη 2024 και 2025.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 96ΝΗΩΛΟ-ΝΟΤ ΑΑ: 185 Ημερομηνία: