Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής - ΔΕΥΑΚ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις που συστάθηκαν σε εφαρμογή του Ν.1069/80. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επιχείρηση ειδικού σκοπού, άρθρο 252 του Ν.3463/06 που σκοπό έχει την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτων του Δήμου Κομοτηνής, όπως ορίζει ο Ν.1069/80.

Όλη η λειτουργία της επιχείρησης κατατείνει στην εξυπηρέτηση των δημοτών της Κομοτηνής, που σήμερα ανέρχονται σε 65.000 περίπου, ως προς την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό, στην απορροή των όμβριων υδάτων, στην συλλογή και καθαρισμό των ακαθάρτων.
Ο συστατικός νόμος της ΔΕΥΑΚ (ν.1069/80), παρέχει την δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε άλλους τομείς όπως αυτός της τηλεθέρμανσης, της παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κ.λ.π.

Η ΔΕΥΑΚ στην έναρξη λειτουργίας της το 1989 συνάντησε ένα ανεπαρκές σύστημα εξωτερικού υδραγωγείου, πεπαλαιωμένο δίκτυο διανομής νερού, ελλιπέστατο δίκτυο ομβρίων και ανυπαρξία συστήματος αποχέτευσης λυμάτων.
Το πόσιμο νερό προέρχεται από συνδυασμό επιφανειακής υδροληψίας και υδρογεωτρήσεων και διατίθεται στην κατανάλωση αφού υποστεί μηχανική και χημική επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλουν η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η ΔΕΥΑΚ υλοποίησε ένα ευρύτατο επενδυτικό πρόγραμμα από πόρους που εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ίδια συμμετοχή της στα έργα.

Οι επενδύσεις της ΔΕΥΑΚ περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης τη επιφανειακής υδροληψίας και αγωγό μεταφοράς νερού, υδρογεωτρήσεις, αναβάθμισης και επέκτασης των αντλιοστασίων μεταφοράς νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, δεξαμενές καθίζησης, ταχυδιυλιστήριο, δεξαμενές αποθήκευσης, αντικατάστασης του δικτύου διανομής πόσιμου νερού, κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων.

Οι στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υλοποιούνται με την εργασία 100 περίπου υπαλλήλων. Επιστημονικό, εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό διαρθρώνονται και συνεργάζονται αποτελεσματικά σύμφωνα με το οργανόγραμμα της επιχείρησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απασχολεί οχτώ (9) πτυχιούχους ΑΕΙ, τέσσερις (4) πτυχιούχους ΤΕΙ, είκοσι επτά (27) διοικητικούς υπαλλήλους και εξήντα (60) εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κλπ.).

Διεύθυνση: Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531025555, 2531081060
ΦΑΞ: 2531081066, 2531033244

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deyakom.gr/

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Παιδείας– Αθλητισμού Κομοτηνής είναι αποτέλεσμα Συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν.Σιδηροχωρίου σε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κομοτηνής, οι δραστηριότητες της οποίας διακρίνονται σε τρεις τομείς:

Ι) Τομέας Πολιτισμού:

1) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
2) Η διοργάνωση πολιτιστικών τοπικών δρώμενων και εκδηλώσεων προβολής της τοπικής κοινωνίας και των πολιτιστικών της αγαθών και πόρων,
3) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης.
4) Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
5) Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
6) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
7) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών που θα αποσκοπούν στην ανάδειξη, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Κομοτηνής στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό.
8) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.
9) Η ίδρυση και λειτουργία Φιλαρμονικής. 

ΙΙ) Τομέας Αθλητισμού:

1) Η λειτουργία αθλητικού κέντρου και γυμναστηρίου.
2) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών.
3) Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.
4) Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δήμου Κομοτηνής όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

ΙΙΙ) Τομέας Παιδείας:

1) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ).
2) Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
3) Η λειτουργία ωδείου.

Διεύθυνση:  ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ 14, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2531031022, 2531083116
ΦΑΞ: 2531030644

E-mail: dkeppak@gmail.com
 

Δημοτικό Περιφερειακό ΘέΑΤΡΟ Κομοτηνής - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1984 και λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ, βάση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ - Δήμου Κομοτηνής και Υπουργείου Πολιτισμού. Οι στόχοι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής είναι οι εξής:
Η οργάνωση και παρουσίαση Επαγγελματικών Θεατρικών παραστάσεων.
Η αξιοποίηση και ανάδειξη ντόπιου στελεχιακού καλλιτεχνικού δυναμικού.
Η παρουσίαση παράλληλων θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η λειτουργία ερασιτεχνικού σχήματος στα πλαίσια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Η συμμετοχή στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κομοτηνής.
Η ανάδειξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σε ζωτικό φορέα καλλιτεχνικής ανάπτυξης και πνευματικής καλλιέργειας, που μπορεί να συνδιαλέγεται γόνιμα σε θέματα πολιτισμού τόσο με τους όμορους Βαλκανικούς λαούς, όσο και με τους απόδημους Θρακιώτες.

Διεύθυνση: Γ. Κονδύλη 30, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531027484, 2531025970, 2531037770
 ΦΑΞ: 2531037770
 E-mail: theatrokomotinis@gmail.com
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dipethekomotinis.gr/
 

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής

Πρόκειται για τη συγχώνευση των υφισταμένων σχολικών επιτροπών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν. Σιδηροχω ρίου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ Σκοπός του είναι:
Η διαχείριση και κατανομή των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

Οι συντηρήσεις και μικροεπισκευές πάγιου εξοπλισμού εκτός κτιρίων.

Οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, γραφικής ύλης και φαρμακευτικού υλικού τα έξοδα καθαριότητας (αμοιβές και κοινωνική ασφάλιση καθαριστριών, υλικά καθαρισμού).

Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ανεφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των διδακτηρίων.
Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της και εν γένει η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής.

Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
Η αμοιβή καθαριστριών και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής

Πρόκειται για τη συγχώνευση των υφισταμένων σχολικών επιτροπών, σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην Δήμων Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν.Σιδηροχωρίου σε νέο Ν.Π.Δ. Δ

Σκοπός της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής» είναι:
Η διαχείριση και κατανομή των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

Οι συντηρήσεις και μικροεπισκευές πάγιου εξοπλισμού εκτός κτιρίων.
Οι προμήθειες εποπτικών μέσων, επίπλων και σκευών, μηχανών γραφείου, βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, γραφικής ύλης και φαρμακευτικού υλικού τα έξοδα καθαριότητας (αμοιβές και κοινωνική ασφάλιση καθαριστριών, υλικά καθαρισμού).

Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. ε) Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ανεφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

στ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των εγκαταστάσεων των διδακτηρίων.
ζ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της και εν γένει η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής.

η) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
θ) Η αμοιβή καθαριστριών και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
ι) η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε - αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α)

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΉ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2009 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 4709/ 11-6-2009) σύμφωνα με το κώδικα δήμων και κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), σύμφωνα με τον οποίο, οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων ΟΤΑ είναι είτε δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις είτε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής (Δ.Ε.Α.ΚΟ.), λύθηκε και στη θέση της λειτουργεί έκτοτε η Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. Η μετοχική σύνθεση της επιχείρησης αποτελούνταν κατά 97% από το Δήμο Κομοτηνής, κατά 1% από την Ν. ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ Α.Ε., 1% από το Δήμο Μαρωνείας-Σαππών και 1% από το Δήμο Ιάσμου.

Με την υπ’αριθμ. 1Α/2021 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής στις 21/01/2021 αποφασίστηκε η μετατροπής της από Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 53/11-3-2020) και με την υπ’αριθμ. 1Β/2021 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 21/01/2021 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της Κεφαλαίου και ο ορισμός του νέου μετοχικού σχήματος το οποίο έχεις ως εξής:

1. Δήμος Κομοτηνής με ποσοστό συμμετοχής 76,13%

2. Δήμος Αρριανών με ποσοστό συμμετοχής 16,67%

3. Δήμος Μαρωνείας – Σαπών με ποσοστό συμμετοχής 6,93%

4. Δήμος Ιάσμου με ποσοστό συμμετοχής 0,27%

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που έχουν ως στόχο την υλοποίηση πρωτοβουλιών στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου διαχείρισης.

Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι:

Η τοπική ανάπτυξη

Η τεχνική υποστήριξη σε ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού

Η ανάδειξη του πολιτισμού και του τουριστικού αποθέματος

Η ψηφιακή σύγκλιση

Η προστασία της δημόσιας υγείας

Η αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών

Η επιχείρηση στεγάζεται σε δημοτικό νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Ν. Τσανακλή 15 στην Κομοτηνή

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   «Ν.ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ» Α.Ε. 

Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Κοινόχρηστων Χώρων «Νέστωρας Τσανακλής» Α.Ε. (Μονομετοχική) είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση, αξιοποίηση, και ανάπτυξη ακινήτων τα οποία ανήκουν στο Δήμο Κομοτηνής και τους Οργανισμούς αυτού ή σε τρίτους και εν γένει τη βέλτιστη εκμετάλλευσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της Δημοτικής Επιχείρησης είναι:
Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο Δήμο και σε Τρίτους με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας προς το Δήμο και σε Τρίτους καθώς και Συμπράξεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέας (ΣΔΙΤ)
Η διαχείριση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας με την εφαρμογή λογιστικών και απογραφικών προτύπων και η εν γένει διαχείριση του Δημοτικού Χαρτοφυλακίου με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής καθώς και καλύτερης απόδοσης συντήρησης και αξιοποίησης.
Η πραγματοποίηση κτηματικών εργασιών και δραστηριοτήτων.
Η αγορά και πώληση ακινήτων.
Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση με τρίτους των έργων, η κτήση, η διάθεση και η ανταλλαγή ακινήτων και η παροχή συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παραπάνω επενδύσεων.
Η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό του Δήμου ή τρίτων.
Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση γης και την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Η υποβοήθηση του Δήμου για την είσπραξη απαιτήσεών του, που προέρχεται από την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης.
Η παροχή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εγγυήσεων υπέρ τρίτων, ιδία υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή και πιστώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Η αποτελεσματική διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και η γενικότερη εκμετάλλευση της χρήσης δημοτικών ακινήτων.
Η αγορά και εκμετάλλευση-μίσθωση εμπορικά αξιοποιήσιμων δημοτικών ακινήτων, διατηρώντας την προβλεπόμενη χρήση τους με οικολογική και κοινωνική ευαισθησία και με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων.
Η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων.
Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και αποτύπωση αυτών σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων στην περιοχή αναφοράς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το εκάστοτε ακίνητο.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων αστικής διαχείρισης και αστικού σχεδιασμού καθώς και η εκπόνηση μελετών, έρευνας και ανάλυσης κτηματαγοράς.
Οι επισκευές, ανακαινίσεις καθώς και συντηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθαριότητας ακινήτων και περιουσίας του Δήμου.
Η οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων επενδύσεων απευθείας, ή και σε συνεργασία,  με άλλους φορείς  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Διεύθυνση: Βασ.Παύλου 10, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο : 2531109994
E-mail: ntsanaklis@otenet.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ "ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ" Α.Ε.

Η ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής. Αποτελεί μια Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ο.Τ.Α. η οποία διέπεται από το νομικό καθεστώς των ν. 3604/2007, 3852/2010 και Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Δήμος Κομοτηνής σε ποσοστό 99% και η Ν. Τσανακλής Α.Ε. σε ποσοστό 1%. Διοικείται  από εννεαμελές Δ.Σ. και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό της σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, τον Κανονισμό Προμηθειών, τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Διοίκησης, τους Ν.3852/2010, Ν. 3604/2007 και Ν. 2190/1920 λειτουργεί και διοικείται με απώτερο σκοπό την επίτευξη των σκοπών ιδρύσεως της.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και πιστοποίησης τροφίμων και επισιτισμού – η παραγωγή και εμπορία αγροτικών (φυτικών και κτηνοτροφικών) προϊόντων – η λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων – η ενίσχυση των εμπόρων και των μικρό παραγωγών του Δήμου Κομοτηνής αλλά και του Νομού Ροδόπης – η αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου και η διαχείριση και εκμετάλλευση εν γένει τουριστικών και πολιτιστικών πόρων.

Αναλυτικότερα ο σκοπός της εταιρείας επιτυγχάνεται διαμέσου:

της λειτουργίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Κομοτηνής καθώς και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση, βελτίωση, εκμετάλλευση και λειτουργία των Σφαγείων και συναφών δραστηριοτήτων, όπως αλλαντοποιείο, κονσερβοποιείο και εργαστήριο κρεατοσκευασμάτων.
της λειτουργίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Τουριστικού Περιπτέρου Νυμφαίας καθώς και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση, βελτίωση εκμετάλλευση και λειτουργία της επιχείρησης και την αξιοποίηση μέσω συναφών δραστηριοτήτων της γύρω περιοχής.
της παραγωγής εμπορίας και διάθεσης ζωικών και αγροτικών προϊόντων και παραγώγων τους.
της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων παροχής υπηρεσιών σίτισης και εμπορίας προτυποποιημένων προϊόντων σίτισης.
της εκμετάλλευσης πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.
της καθιέρωσης σήματος τοπικών Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων και της δημιουργίας συστήματος πιστοποίησης σήματος για τα τοπικά προϊόντα.
της προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής.
της διαχείρισης εγκαταστάσεων επισιτισμού και ψυχαγωγίας που παραχωρούνται από τον Δήμο Κομοτηνής και άλλους φορείς

Διεύθυνση: Βασ.Παύλου 10, 69100, Κομοτηνή