Εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. για τη δημοτική περίοδο από 2-1-2024 έως και 30-6-2026.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΕΠΩΛΟ-ΤΙ0 ΑΑ: 1 Ημερομηνία:
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δημοτική περίοδο από 2-1-2024 έως και 30-6-2026.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΨ8ΩΛΟ-ΡΔΡ ΑΑ: 2 Ημερομηνία:
Προσαρμογή του σχεδίου του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2024, στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΟΙΩΛΟ-ΒΞ2 ΑΑ: 352 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 32928/21-12-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιρίων και των χώρων του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, για διάστημα τεσσάρων μηνών, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 30η Απριλίου 2024, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΛΓΩΛΟ-0ΞΧ ΑΑ: 353 Ημερομηνία:
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΕΦΩΛΟ-ΓΓΘ ΑΑ: 338 Ημερομηνία:
Συγκρότηση τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων για τη διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών στις προμήθειες, καθώς και τις υπηρεσίες για το έτος 2024.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΞΥΩΛΟ-ΑΘ7 ΑΑ: 344 Ημερομηνία:
Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΚΝΩΛΟ-ΗΦ4 ΑΑ: 342 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α, και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2024 και 2025» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας 1.805.706,86 € χωρίς Φ.Π.Α.24%.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΔΤΩΛΟ-ΥΧΨ ΑΑ: 335 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών που έγιναν από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ8ΑΩΛΟ-7ΤΖ ΑΑ: 340 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2024», με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, εκτιμώμενης αξίας 339.504,33 €, χωρίς Φ.Π.Α.24% (για προμήθεια: 226.904,33 €, για Εργασίες: 112.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΓΘΩΛΟ-07Μ ΑΑ: 348 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΤΑΩΛΟ-ΤΔΗ ΑΑ: 343 Ημερομηνία:
Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2024.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΨΤΩΛΟ-ΞΡΜ ΑΑ: 337 Ημερομηνία:
Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΚ9ΩΛΟ-Ρ1Π ΑΑ: 341 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ9ΕΩΛΟ-ΟΒΝ ΑΑ: 349 Ημερομηνία:
Έγκριση του Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΤΚΓΩΛΟ-ΦΦΒ ΑΑ: 27 Ημερομηνία:
Α) Έγκριση της υπ' αριθ. 128/2023 μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου ή μη της παροχής υπηρεσιών για τη Φύλαξη των κτιρίων και των χώρων του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 30η Απριλίου 2024, εκτιμώμενης αξίας 22.950,21 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (28.458,26 € με Φ.Π.Α.). Β) Έγκριση ή μη ανάθεσης μέσω της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης. Γ) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ1ΔΩΛΟ-3Σ5 ΑΑ: 331 Ημερομηνία:
Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2024 (υπ΄ αριθ. 2/2023 Α.Ε.Ε.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3Υ3ΩΛΟ-Α4Ξ ΑΑ: 332 Ημερομηνία:
Τροποποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Δημοτικής Αγοράς Κομοτηνής» με Κωδικό ΟΠΣ 5136061 που είναι Ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΖΡΩΩΛΟ-Υ72 ΑΑ: 333 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΠ4ΩΛΟ-ΡΒ7 ΑΑ: 321 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (14η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΓΩΦΩΛΟ-Δ2Ν ΑΑ: 318 Ημερομηνία: