Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 696ΟΩΛΟ-ΗΒΕ ΑΑ: 257 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 15.663,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΩΛΟ-Ε0Ι ΑΑ: 260 Ημερομηνία:
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και συνεργατών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΓ4ΩΛΟ-ΟΤΡ ΑΑ: 258 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (11η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Δ3ΩΩΛΟ-Μ6Τ ΑΑ: 256 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 25925/11-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024, για διάστημα τριάντα οκτώ (38) ημερών, για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2023, ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δημοσίευσης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο, έως και την 23η Δεκεμβρίου 2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 93ΜΧΩΛΟ-ΔΔΤ ΑΑ: 259 Ημερομηνία:
Α) Ανάθεση ή μη της παροχής υπηρεσιών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024, για διάστημα τριάντα οκτώ (38) ημερών, από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως και την 23η Δεκεμβρίου 2023, εκτιμώμενης αξίας 37.996,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% (42.935,71 € με Φ.Π.Α.), μέσω της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης. Β) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΠΜΩΛΟ-ΑΚΡ ΑΑ: 253 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη αιτήματος τροποποίησης της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής MIS 5000571» και του σχεδίου της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα αυτής, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014 – 2020».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ07ΘΩΛΟ-ΦΘΜ ΑΑ: 249 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τρόπου διενέργειας εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6002241.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΧΞΘΩΛΟ-ΒΘΚ ΑΑ: 250 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κομοτηνής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΔΟΩΛΟ-Χ3Λ ΑΑ: 248 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τρόπου διενέργειας εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6001690.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ6ΩΩΛΟ-ΚΘΓ ΑΑ: 251 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης &ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΨΘΩΛΟ-7ΔΡ ΑΑ: 234 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δαπάνες Σίτισης των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΗΝΩΛΟ-Ρ4Κ ΑΑ: 237 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ81ΩΛΟ-3ΟΣ ΑΑ: 232 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη των τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών ΚΕΠ αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΝ7ΩΛΟ-ΨΩΩ ΑΑ: 244 Ημερομηνία:
Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ» στο Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2027.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΨΥΩΛΟ-Ν0Ο ΑΑ: 235 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και απόρριψη προσφοράς συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», εκτιμώμενης αξίας 15.663,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 13%.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΕΨΩΛΟ-48Λ ΑΑ: 240 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ7ΨΩΛΟ-ΤΝ3 ΑΑ: 233 Ημερομηνία:
Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2027.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖ2ΩΩΛΟ-ΙΑΗ ΑΑ: 236 Ημερομηνία:
Αποζημίωση ή μη ζημιών σε ΙΧ αυτοκίνητο.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΙΙΩΛΟ-9ΜΩ ΑΑ: 231 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΞΣΩΩΛΟ-27Κ ΑΑ: 242 Ημερομηνία: