Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών στεγάζεται στο πολυλειτουργικό κέντρο, ένα κτίριο του Δήμου Κομοτηνής το οποίο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της κοινοτικής Πρωτοβουλίας Urban II Ε.Π «Κομοτηνή: Βιώσιμη πόλη για όλους» στο οποίο στεγάζονται όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι οργανισμοί όπως ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΗ, οι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου, οι δομές ανοιχτής φροντίδας και το ΝΠΔΔ του Δήμου Κομοτηνής ΚΕΜΕΑ, στο οποίο υπάγονται διοικητικά οι δομές ανοιχτής φροντίδας του Δήμου Κομοτηνής, τα ΚΑΠΗ, οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η λειτουργία του κοινωνικού κράτους είναι μονόδρομος, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο. Ο Δήμος Κομοτηνής έχει μακρά ιστορία στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσα από την κοινωνική του υπηρεσία, όσο και από τις δομές παιδείας και αθλητισμού.

Ο Δήμος Κομοτηνής σχεδιάζει και εφαρμόζει πρακτικές για ουσιαστική στήριξη του πολίτη και ιδιαιτέρως των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στόχος είναι να αποφευχθεί η ολίσθηση των κοινωνικά αδύναμων ατόμων προς τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και η καταβολή προσπάθειας για την επανένταξη των περιθωριοποιημένων ατόμων.

Για το σκοπό αυτό κινητοποιεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και αναπτύσσει συνέργειες με κοινωνικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις αλλά και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ταυτόχρονα αξιοποιεί στο μέγιστο κάθε διαθέσιμη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.