Συμβιβαστική επίλυση για τον καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου δημοτικού χώρου στην ιδιοκτησία του κ. Μουσταφά Μουσταφά, στο Ο.Τ. 420Β, στην οδό Φιλιππουπόλεως στην Κομοτηνή
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΕΜΩΛΟ-Ν28 ΑΑ: 4 Ημερομηνία:
Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Δημοτικά Τέλη-Δημοτικό Φόρο & Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Μισθώματα Αγροτικών Ακινήτων, Πρόστιμα ΚΟΚ και Τέλη Ύδρευσης
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ346ΩΛΟ-8Υ9 ΑΑ: 13 Ημερομηνία:
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου - δρόμου εμβαδού 70,99 τ.μ. ευρισκομένου επί της οδού Μακεδονίας στην Κομοτηνή για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ν5ΚΩΛΟ-ΟΓΑ ΑΑ: 26 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (1η φορά)
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΘΝΩΛΟ-560 ΑΑ: 8 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου Συντήρηση βατότητας αγροτικών οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΩΟΩΛΟ-ΖΧΨ ΑΑ: 16 Ημερομηνία:
Α) Έγκριση προδιαγραφών της αριθ. 120/2022 μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Κομοτηνής εκτιμώμενης αξίας 249.995,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (309.993,80 € με Φ.Π.Α.). Β) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Κομοτηνής και Γ) Ορισμός και συγκρότηση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ8ΡΩΛΟ-ΒΩ9 ΑΑ: 29 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ16ΩΛΟ-ΨΚΤ ΑΑ: 11 Ημερομηνία:
Α) Ανάθεση ή μη της παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κομοτηνής για το χρονικό διάστημα από 01/02/2023 έως 31/05/2023, εκτιμώμενης αξίας 4.514,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, μέσω της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης, Β) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΨΚΩΛΟ-Τ6Χ ΑΑ: 19 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 106/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής περί τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών για το Γ΄ Τρίμηνο 2022
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΕ4ΩΛΟ-Κ3Σ ΑΑ: 6 Ημερομηνία:
Εγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στον Δήμο Κομοτηνής -Υποβολή αιτημάτων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. του Δ. Κομοτηνής
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ1ΙΩΛΟ-ΙΔΑ ΑΑ: 14 Ημερομηνία:
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην οδό Φιλίππου στην Κομοτηνή για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΒΘΩΛΟ-Θ9Σ ΑΑ: 27 Ημερομηνία:
Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ Τριμήνου 2022
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΔΚΩΛΟ-ΘΝΞ ΑΑ: 9 Ημερομηνία:
Εγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 975ΦΩΛΟ-ΘΥ8 ΑΑ: 17 Ημερομηνία:
Χορήγηση 2ης οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΙΡΩΛΟ-Ι0Χ ΑΑ: 30 Ημερομηνία:
Συμβιβαστική επίλυση για τον καθορισμό τιμής μονάδας οφειλής εισφοράς σε γη της ιδιοκτησίας του κ. Τσιτσίρκου Εμμανουήλ
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΦΤΩΛΟ-Χ30 ΑΑ: 3 Ημερομηνία:
Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου, Μισθώματα Αγροτικών Ακινήτων, Δημοτικά Τέλη, Πρόστιμα ΚΟΚ
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΙΘΩΛΟ-ΙΜΓ ΑΑ: 12 Ημερομηνία:
Α) Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 493/10-01-2023 πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2022, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023. Β) Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις εταιρείες: Α) ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ με Α.Φ.Μ.044580294/Δ.Ο.Υ. Άργους, Β) PHARM ANIMAL Α.Ε., με, Α.Φ.Μ.094195634/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Γ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ.ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ.ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ.800938111/Δ.Ο.Υ. Σερρών
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΟΟΒΩΛΟ-ΥΗΩ ΑΑ: 21 Ημερομηνία:
Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Επιτροπή Διαβούλευσης ΑΔΑ: ΑΑ: 1 Ημερομηνία:
Διατύπωση γνώμης επί προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής έτους 2020.
Όργανο / Επιτροπή: Επιτροπή Διαβούλευσης ΑΔΑ: ΑΑ: 1 Ημερομηνία:
Διατύπωση γνώμης, κατ΄ άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013, για τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Κομοτηνής έτους 2020.
Όργανο / Επιτροπή: Επιτροπή Διαβούλευσης ΑΔΑ: ΑΑ: 2 Ημερομηνία: