Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παρατείνεται η Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 έως και την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022

Ο Δήμος Κομοτηνής θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 έως και την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022  το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023. Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο αποτυπώνονται οι εξειδικευμένες δράσεις με τον αντίστοιχο οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Κομοτηνής.

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gdkomot@otenet.gr, με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», ή γραπτώς στο Γραφείο Δημάρχου στη διεύθυνση Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 69132.,

Ισχύει μέχρι
2022-04-26T10:07:34

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.