Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

Σε εφαρμογή του άρθρου 56 του ν. 4819/2021 οι υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής συνέταξαν   τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τον Δήμο Κομοτηνής.

Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ.

Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦοΔΣΑ μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Εφόσον ο ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, στην οικεία περιφέρεια και στον οικείο ΦοΔΣΑ, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στον οικείο ΦοΔΣΑ. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Με βάση τα παραπάνω το τροποποιημένο   Τ.Σ.Δ. Αποβλήτων του δήμου Κομοτηνής είναι  διαθέσιμο διαδικτυακά στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (Komotini.gr) στην ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση». 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας ή να εκφράσουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του προτεινόμενου επικαιροποιημένου  Τ.Σ.Δ. Αποβλήτων του δήμου Κομοτηνής , να τις αποστείλουν στη  Δ/νση  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης  έως  τις  18/11/2021  στο email: gdkomot@otenet.gr

Ισχύει μέχρι
2021-11-18T10:19:58

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.