Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων έως 770lt για το Έτος 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                

            Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος,  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770lt για το 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.973,72 € με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 της υπ’ αριθ. ΥΑ11389/23-03-93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, & Παρ.1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, και του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 25/02/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφορά κατ’ είδος.

            Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

            Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ισούται με το 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. του συνόλου των ειδών της προμήθειας, είτε των συγκεκριμένων ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

            Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ