Διευκρίνιση Για την Προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες του τμήματος πρασίνου

                                                                                                                                                                                                               

Τα προς προμήθεια μηχανήματα που αναφέρονται στη μελέτη πρέπει να  διαθέτουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας CE (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία εντός του σφραγισμένου φακέλου), να  φέρουν τη σήμανση CE, να είναι συμβατά με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και εκπομπής ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

        

                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                               

                                                                                                               ΚΑΪΚΑ ΣΤΕΛΛΑ

                                                                                                            ΤΕΧΝ.  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

Συνημμένα