Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Δήμος Κομοτηνής, με διεύθυνση : Πλατεία Βιζυηνού 1 - Τ.Κ. 69100 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας : «Παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» για τις ανάγκες του Υποέργου με τίτλο : «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 28/80.

Ο προϋπολογισμός μελέτης της εργασίας είναι 41.741,28€),  € (με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Τα έγγραφα της εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.komotini.gr .

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στον Δήμο Κομοτηνής, οδός Πλατεία Βιζυηνού 1, την 25η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν και να κατατεθούν ταχυδρομικά μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού.