Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων για 1 έτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κομοτηνή,  17 / 02 / 2015

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                     Αρ. πρωτ. : 5456

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                     

Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης                                                             

Τηλ.:2531352448                                                                  

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                           

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, την υπ’ αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 4281/2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Κομοτηνής για ένα (1) Έτος» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 244.270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε ομάδα/κατηγορία συμμετοχής. Για την ομάδα 14 (σάρωθρα), τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά, κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων - μηχ/των - υπερκατασκευών της εκάστοτε ομάδας/κατηγορίας θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.

Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη ομάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. Όποιος καταθέτει προσφορά μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι ομάδες συσσωρευτών και η ομάδα 14 (σάρωθρα).

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 24/02/2015 και η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 12/03/2015 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/03/2015 και ώρα 09:00 π.μ. Ο Α/Α του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 6591.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας). Σε περίπτωση που αφορά μία ή περισσότερες ομάδες/κατηγορίες το ποσό της εγγυητικής ορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της κάθε ομάδας/κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε δύο οικονομικές εφημερίδες και σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιες και μία εβδομαδιαία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. λήψης πληροφοριών: 2531352448-498.

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο τηλέφωνο 2531022810 για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα οχήματα και τα μηχανήματα.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη διαύγεια, καθώς επίσης και το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.komotini.gr

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ