Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ανυψωτικού-καλαθοφόρου οχήματος και γερανού-οχήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΥ

    Ο Δήμος Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του τμήματος πρασίνου, πρόκειται να προβεί στην μίσθωση ανυψωτικού-καλαθοφόρου οχήματος με μήκος ανύψωσης 30 m και άνω με καλάθι το οποίο θα είναι στερεά συνδεδεμένο με τον βραχίονα του γερανού ( όχι αιωρούμενο από αυτόν) και γερανού-οχήματος με μήκος ανύψωσης 25 m και άνω με δυνατότητα συγκράτησης τουλάχιστον στα 25 ή 30 m τουλάχιστον 2 th, για την κοπή και κλάδευση υψηλών και επικίνδυνων δένδρων που φύονται σε διάφορα σημεία του Δήμου μας.

Το μίσθωμα των ως άνω μηχανημάτων, συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –μεταφορά του, τα ελαιολιπαντικά-ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.

 Η μίσθωση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το Ν. 4257/14 και Ν. 4281/2014. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος. Η μίσθωση θα ανατεθεί στον προμηθευτή/ές που θα προσκομίσει/σουν την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά μηχάνημα. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

-με αντίγραφο της άδειας λειτουργείας των μηχανημάτων.

- με αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης.

- με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Πρασίνου τηλ. 2531022810 – Σ. Καϊκα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κομοτηνή.

 Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Δευτέρα 09/03/2015 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο Αντιδήμαρχος Κομοτηνής

Ως Αναπληρωτής Δημάρχου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ