Δημοπρασία για την επανεκμίσθωση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην ημοτική Κοινότητα Κομοτηνής καθώς και στις Τοπικές ΚοινότητεςΠανδρόσου, Καρυδιάς και Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Σε εκτέλεση της αριθ. 58/2015
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π./τος 270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010
διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την επανεκμίσθωση των
αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής καθώς και στις Τοπικές
Κοινότητες Πανδρόσου, Καρυδιάς και Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής.