Προμήθεια Σιδηρικών - Υδραυλικών Υλικών Έτους 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε «Προμήθεια σιδηρικών» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.995,53€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 17/03/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 11389/ΦΕΚ 185/Β΄/23-03-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια αφορά υδραυλικά υλικά που είναι απαραίτητα για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Κομοτηνής.