Προμήθεια Άνθεων - Σπόρων Άνθεων - Έτοιμου Χλοοτάπητα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε «Προμήθεια Άνθεων – Σπόρων Άνθεων και έτοιμου χλοοτάπητα» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.750,72€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 17/03/2015 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 11389/ΦΕΚ 185/Β΄/23-03-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Η προμήθεια αφορά άνθη, σπόρους άνθεων και έτοιμου χλοοτάπητα για τη φύτευση παρτεριών στο Πάρκο Αγίας Παρασκευής και σε κοινόχρηστα παρτέρια του Δήμου Κομοτηνής