ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριοανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 (Α΄36) και ισχύει σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

  • ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

προϋπολογισμού μελέτης 1.283.120,00 με  Φ.Π.Α. 24και CPV:45246400-7.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα  Δευτέρα στις 18-09-2023.    και ώρα 21:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η   ημέρα   Παρασκευή στις 22-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

-Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, και Δ του άρθρου 22 της διακήρυξης.

- Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ  και είναι εγγεγραμμένο στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής με Κωδικό Αριθ. Εξ. 64.7326.01 με τον  οποίον έχει δεσμευτεί για το έτος 2023 το ποσό των 300.000,00 €και για το έτος 2024 το ποσό των 983.120,00 €

-Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη του έργου. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

-Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.

-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου19 και των παρ. 1 (ε) και 3 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναιτέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχκοινοπραξία).

-Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (A/A:203130) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής www.komotini.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  11-09-2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  13-09-2023

-Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι  χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (20.695,00) € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κομοτηνής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

-Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531352428.

 

 

 

Κομοτηνή 31/08/2023

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ