Αναρτήθηκε στις: 01-11-2023

Ο Δήμος Κομοτηνής σύμφωνα με την ΚΥΑ 41179/2014 αλλά και την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» προχωράει στην προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 2014 – 2019.

Σε αυτά τα πλαίσια σας καλεί να διατυπώσετε τις προτάσεις για αυτήν την περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες στην περιοχή, αλλά και τη στόχευση που θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει τα επόμενα χρόνια.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας και προετοιμασία των προτάσεών σας μπορείτε να λάβετε υπόψη τα εξής:

1. Τον αναλυτικό οδηγό για την κατάρτιση των ΕΠ, όπως έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Εσωτερικών -http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Business/ota_a_bathmou/Slip/?Page...

2. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα του Νέου ΕΣΠΑ και των τομεακών του προγραμμάτων - http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx

3. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - http://eydamth.gr/

4. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 2012 – 2014 - http://komotini.gr/

Για την υποβολή των προτάσεών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο ή να επιλέξετε τη μορφή που θεωρείτε προτιμότερη.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας έως τις 13 Μαρτίου 2015 στο γραφείο Δημάρχου Κομοτηνής έντυπα ή ηλεκτρονικά, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdkomot@otenet.gr . (θα ήταν προτιμότερο, εφόσον είναι δυνατόν, η υποβολή των προτάσεών σας και σε ηλεκτρονική μορφή).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον σύμβουλο του Δημάρχου Κομοτηνής, κ. Δημήτριο Γκαρτσώνη (2531352418, 6907958727, d.gartsonis@komotini.grgartsonis@gmail.com).

Ισχύει μέχρι
2015-03-13T10:03:00

Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την συγκεκριμένη διαβούλευση.