3Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνημμένα