Καταγραφή όλων των αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα "Ανοικτή Αγορά"