ΚΕΜΕΑ-Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 4/2023 διάρκειας έως δύο (2) μήνες στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

Συνημμένα