Ομιλίες από την «Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελαρόπουλος» σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής

 Στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κομοτηνής αποφασίστηκε σε συνεργασία με την «Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελαρόπουλος» η διοργάνωση υποστηρικτικών ομιλιών-συνεδριών από κλιμάκιο της ως άνω Εταιρείας, αποτελούμενο από Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο, σε ενδιαφερόμενες/-ους κατοίκους της περιοχής Αιγείρου.

 Η πρώτη ομιλία-συνεδρία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στην Αίγειρο, στον Δημοτικό Πολυχώρο Αιγείρου, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας του Δήμου Κομοτηνής, Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, της Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου, Μαρούλας Σκουλαρίδου και των εργαζομένων του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι-Δομής Αιγείρου.