Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για συμμετοχή σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE

Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2000- 2006

ΜΕΤΡΟ  5.5 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 80 % ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Ο  Δήμαρχος  Κομοτηνής
 
ΚΑΛΕΙ
 
Για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερομένους που εμπίπτουν στην παρακάτω κατηγορία:
Άνεργοι έως 30 ετών, κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής, απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»» 5.5 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Οι δράσεις χρηματοδοτούνται κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνοδευόμενη με τα ακόλουθα επικυρωμένα έγγραφα:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
3. Βεβαιώσεις εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίων κλπ)
4. ΕιδικόΠαραπεμπτικό[1], από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία Απασχόλησης.
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω σχεδίων, τα άτομα θα επιλεγούν από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και θα παραπεμφθούν για συμμετοχή σε επιδοτούμενη δράση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας διάρκειας εννέα (9) μηνών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2008 . Οι αιτήσεις υποβάλλονται τις ώρες 09.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες στην παρακάτω Υπηρεσία:

Δήμος Κομοτηνής, πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κομοτηνή τηλ. 25310-24444 (πληροφορίες Γκιουλέ Μαρία)
Για περισσότερες πληροφορίες Αναπτυξιακή Ροδόπης – 2531034071 Γκαρτσώνη Νικολίτσα
                                                 
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
Κοτσάκης Δημήτριος
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 


[1]Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να εφοδιαστούν από το ΚΠΑ/ΤΥ όπου είναι γραμμένοι, το ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.