ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 Χορήγησης πενήντα πέντε (55) νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 Χορήγησης πενήντα πέντε (55) νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Συνημμένα