ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
Ταχ. Κώδικας: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο : 25310- 24444
Fax : 25310- 82705

Κομοτηνή,05 -03- 2008
Αρ. Πρωτ. 9223
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ)
GR – Δήμος Κομοτηνής: Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Κομοτηνής»

1. Αναθέτουσα Αρχή
Δήμος Κομοτηνής
Δ/νση: Πλατ. Βιζυηνού 1
Τηλέφωνα: 25310-24444
E-mail: tydkomot@otenet.gr

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου

Ταξινόμηση κατά CPV: 32400000:Δίκτυα
  32500000:Τηλεπικοινωνιακό υλικό
  32510000:Σύστημα ασύρματης
  31352000:καλώδια οπτικών ινών
  32570000:εξοπλισμός επικοινωνιών
  45231000:κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών

Στόχος του έργου
Η υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου δικτύου οπτικών ινών, καθώς και πιθανών ασυρματικών ζεύξεων, ουδέτερου ως πρός τις τεχνολογίες μετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισμό και ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας στο επίπεδο 2 μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισμένου αριθμού ενεργών συσκευών σε επιλεγμένους κόμβους και δημόσιους χρήστες του δικτύου.

Περιγραφή του έργου
Το τοπικά προκηρυσσόμενο έργο είναι ενταγμένο στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της πράξης 2 του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ. Αντικείμενο του είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η διασφάλιση ορθής λειτουργίας δικτύου αποτελούμενου από αγωγούς, φρεάτια, οπτικά καλώδια, διατάξεις τερματισμού, συγκόλλησης, μικτονόμησης και δικτυακούς κόμβους, από ενεργό εξοπλισμό και εξοπλισμό πιθανών ασυρματικών ζεύξεων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα οχτώ χιλιάδες και οκτακόσια είκοσι ΕΥΡΩ (1.088.820,00 ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ’ Κ.Π.Σ. από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Στην Έδρα του Δήμου Κομοτηνής και όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου

5. Δικαίωμα Συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε).

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του Δήμου Κομοτηνής όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες :
Δ/νση: Πλ. Βιζυηνού 1
Τηλέφωνα: 25310/24444
Υπεύθυνος:
β) Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται παράβολο καταβολής ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) στην Τράπεζα Πειραιώς για το Λογαριασμό του Δήμου Κομοτηνής (Λογ. Νο 5353 004 556 591).
γ) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.infosociety.gr, www.komotini.gr

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου μέχρι την 21-04-2008 και ώρα 11:30 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1 6910 Κομοτηνή, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.
γ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROMs). Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 
9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1 6910 Κομοτηνή, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. στις 21-04-2008 και ώρα 11.30 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.
 
10. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 54.441 € (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κομοτηνής και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

11. Ισχύς των προσφορών
Τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 25-02-2008
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 05/03/2008

13.Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, το π.δ. 370/1995, τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υ. Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/2-12-1996) (ΚΠΔ), Τις διατάξεις των ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247), ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178), ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005), 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) και την Π1/2830/7-8-2001 Απόφαση (ΦΕΚ 1093/Β/21-8-2001).

14. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Κομοτηνής τηλ. 25310/24444 (Δ. Πάσσου)– Φαξ :25310-82705– E-mail: tydkomot@otenet.gr
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κομοτηνής
Δημήτριος Κοτσάκης